Gdańsk ul.Struga 10

Pon - Pt: 9.00-18.00

Ile zapłacę za rozwód i kto ponosi jego koszty?

koszty rozwodu

Klamka zapadła. Już zdecydowałeś i chcesz wnieść pozew o rozwód. Zastanawiasz się zapewne, na jakie koszty powinieneś przygotować się. Poniżej znajdziesz zestawienie wydatków rozwodowych.

  1. Opłata sądowa

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jest to tzw. opłata stała, co oznacza, że jej wysokość nie ulegnie zmianie bez względu na to, czy składasz pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie. Opłatę możesz uiścić przelewem na numer rachunku bankowego wskazany na stronie internetowej danego Sądu, bądź bezpośrednio w kasie Sądu, naklejając na pozew znaki opłaty sądowej zakupione w kasie. Dla jasności – opłatę tę wnosi ta strona postępowania, która inicjuje proces, a zatem ta, która składa pozew o rozwód.

Nie stać mnie na opłacenie pozwu. Czy mogę wnieść o zwolnienie z tej opłaty?

Tak, możesz. Jeżeli nie jesteś w stanie opłacić opłaty sądowej od pozwu, możesz od razu wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku powinieneś dołączyć formularz o stanie majątkowym, stanie rodzinnym oraz o dochodach i źródłach utrzymania, a także dołączyć dowody świadczące o sytuacji materialnej, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, decyzję organu rentowego o pobieraniu emerytury lub renty itp. Wnoszący o zwolnienie z kosztów musi osobiście podpisać powyższe oświadczenie nawet, jeżeli jest on reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Formularz o stanie majątkowym pobierzesz w każdym Sądzie lub ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych możesz również złożyć ustnie do protokołu.

Ale na tym wydatki nie kończą się.

W przypadku gdy wraz z pozwem o rozwód, złożysz również wniosek o podział wspólnego majątku (w praktyce zdarza się to rzadko z uwagi na obszerność postępowania o podział majątku i z reguły sprawa o podział majątku toczy się w odrębnym postępowaniu), wówczas ten wniosek podlega odrębnej opłacie sądowej w wysokości 1000 zł. Wniosek może zawierać zgodny projekt podziału majątku. Wówczas opłata jest niższa i wynosi 300 zł.

  1. Inne wydatki ponoszone w związku z przeprowadzeniem sprawy o rozwód

 Najczęściej chodzi tu o wydatki takie jak np.: wynagrodzenie biegłych sądowych OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów) – dawniej Rodzinnego Ośrodka Konsultacyjno-Diagnostycznego (RODK) oraz kuratora sądowego za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania małoletniego dziecka.

Koszty ewentualnej mediacji, jeżeli podejmiecie próbę dojścia do porozumienia przed mediatorem sądowym – 100-200 zł. Opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, jeśli taki wniosek zostanie przez stronę złożony – 40 zł. Opłata od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu (odnośnie alimentów lub kontaktów), jeśli strona kwestionuje w/w postanowienie Sądu – 30 zł. Opłata za badanie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej RODK), jeśli sytuacja rodzinna, w szczególności dotycząca władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem takiej opinii wymaga – 500 – 700 zł. Koszty wywiadu kuratora sądowego na temat sytuacji małżonków i dzieci stron – ok. 100 zł.

Opłata od apelacji – 600 zł

  1. Koszty zastępstwa procesowego czyli Twojego pełnomocnika

Koszty te bywają różne. Zależą od miasta, od stopnia skomplikowania Twojej sprawy, czasem od tego, czy zdecydowałeś się na rozwód bez orzekania o winie, który co do zasady jest krótszy, czy z orzekaniem o winie, na jakiego konkretnie adwokata zdecydujesz się i z której kancelarii. Niektórzy adwokaci mają swoje cenniki, stosują ryczałty, tj. pobierają z góry ustaloną kwotę za dany rodzaj sprawy, a inni – rozliczają się indywidualnie w zależności od sprawy i po zapoznaniu się ze stanem faktycznym. Warto, abyś po wybraniu adwokata, który będzie reprezentował Cię przed Sądem, od razu w kancelarii ustalił wysokość kosztów zastępstwa procesowego oraz zasady wzajemnej współpracy. Tak, aby nic Cię nie zaskoczyło.

Kto ponosi koszty procesu o rozwód?

Co do zasady koszty te ponosi strona przegrywająca proces. Pamiętaj, że koszty te obejmują nie tylko zwrot opłaty sądowej, ale również koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika. Nie chodzi tu jednak o faktyczne wynagrodzenie zapłacone pełnomocnikowi, ale zwrot obejmuje przeważnie kwotę w wysokości aktualnej stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wynagrodzenie minimalne dla adwokata w sprawie o rozwód bez orzekania o winie wynosi obecnie 720 zł, a w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie – 1080 zł.

Ostatecznie o zasadach rozliczenia kosztów sądowych między stronami orzeka Sąd w wyroku. W przypadku orzeczenia:

a) rozwodu bez orzekania o winie – w przypadku wydania przez Sąd wyroku bez orzekania o winie stron ½ opłaty od pozwu, czyli 300 zł zostanie zwrócona osobie, która opłaciła pozew;

b) rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka – małżonek winny na żądanie małżonka niewinnego zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kosztów postępowania sądowego;

c) rozwodu z winy obu stron – może dojść do wzajemnego zniesienia kosztów procesu, tzn. każda strona płaci za siebie i nie ma obowiązku zwracania żadnych poniesionych wydatków drugiemu małżonkowi.

W przypadku cofnięcia pozwu o rozwód przed Sądem I instancji – Sąd z urzędu zwróci Powodowi całą uiszczoną opłatę od pozwu. Jeżeli strony pojednają się przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, Sąd z urzędu zwróci połowę uiszczonej opłaty od złożonej apelacji.

Jak widzisz, proces o rozwód wiąże się nie tylko ze sporymi emocjami, ale również z wcale niemałymi kosztami finansowymi. Warto zatem być na nie wcześniej przygotowanym.

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

NAJNOWSZE WPISY